Samråd och planering

Demokrati betyder inte alltid att man får som man vill

När byggnationer och förändringar ska göras i en stad söker man allt oftare samråda med alla berörda. Syftet är att förbättra beslutsunderlaget och att ge möjligheter till insyn och påverkan. Det är viktigt eftersom planering nästan alltid innebär konflikter och avvägningar mellan olika intressen.

Samråd ger alla möjlighet till insyn och att tycka till
Samråd sker normalt vid två tillfällen. När planeringen påbörjas hålls programsamråd som främst handlar om utgångspunkter och mål för det fortsatta arbetet. När projektet börjar ta form och ett mer detaljerat planförslag upprättas hålls plansamråd. Efter samrådstiden redovisas de synpunkter som lämnats i en samrådsredogörelse, som ingår i beslutsunderlaget när stadsbyggnadsnämndens politiker tar ställning till förslaget. Formerna för samråd regleras i Plan- och bygglagen.

På flera ställen i landet samarbetar kommunerna med exempelvis Trafikverket i liknande projekt.

Att reflektera och diskutera kring:

  • Borde det vara allas skyldighet att delta i samråd och planering?
  • Bryr sig politiker och tjänstemän om vad ungdomar och annan allmänhet tycker?
  • Sök efter nya planer på kommunens hemsida. Hur går samrådet till i er kommun? Efterfrågas ungdomarnas åsikter och behov?