Vi bor tätare

Storstad, småstad eller landsort?
Svenskarna bor allt tätare. Städerna växer och allra mest växer storstäderna - och landsbygden avfolkas. Så har det varit sedan urbaniseringen, det vill säga inflyttningen till städerna, som startade i slutet av 1800-talet när industrialiseringen satte fart.

  • I dag bor ungefär en tredjedel av svenskarna i de tre storstadsområdena Stockholm, Göteborg och Malmö.
  • En tredjedel bor i medelstora och små städer (120.000 till 2.000 invånare).
  • En tredjedel bor i små tätorter och landsbygdsområden.

Den svenska landsbygden avfolkas fortfarande fast inte lika kraftigt som tidigare. Städerna tenderar att växa i allmänhet och i storstadsområdena i synnerhet.

Mycket att tänka på om man vill att det ska fungera
Statsplanerare fortsätter att diskutera hur man bäst låter en stad växa för att undvika att drabbas av transportproblem, trafikinfarkter och liknande. Bör man låta staden utveckla flera kärnor som regionplaneringen försöker göra i till exempel Stockholm - eller bör man låta den enda kärnan svälla och bli större?

I regionplaneringssammanhang finns sedan länge en ambition att samla verksamheter till kärnor och stråk som möjliggör korta resor och en effektiv kollektiv trafikförsörjning. Det är dock inte alltid helt enkelt utan kräver ibland både svåra politiska beslut och gynnsamma förutsättningar, som till exempel en tillåtande geografi. Se även "Staden".

Goda kontakter ger goda förutsättningar
Transporter och kontakter med andra regioner blir allt viktigare för regioners konkurrenskraft. Hög tillgänglighet och väl inarbetade kontakter är avgörande för om en region och dess företag ska kunna ingå i internationella nätverk, och dra nytta av de fördelar som näringslivets internationalisering och specialisering för med sig.

Kloka lösningar genom samordning
Avstånden på landsbygden är ofta stora och därför söker man nya transportlösningar. Genom att samordna transporter av varor kan man spara pengar - åt såväl stat och kommun som den enskilda invånaren.

I Gällivare och Pajala har man fått stöd till ett projekt att skapa nya lösningar kring samordning av samhällsbetalda transporter (skolskjuts, färdtjänst, sjukresor, hemtjänst, landsting, allmän kollektivtrafik) och godstransporter till livsmedelsbutiker i glesbygden.

Att reflektera kring:

  • Vem reser mest - storstadsbor eller landsortsbor?
  • Är det bara avstånd som avgör behovet av resande?
  • Hur kan man stoppa avfolkningen av landsbygden? Är det ett önskemål?
  • Hur kommer små städer att klara sig i framtiden? Hur klarar sig Sveriges regioner jämfört med Europas?
  • Hur påverkar det faktum att vi bor allt tätare trafiksituationen i Sverige?