Vem är jag, vart ska jag och hur vill jag ta mig dit?

Resor med bil svarar i dag för ungefär 60 procent av det totala antalet resor. Gång och cykel står för 30 procent och kollektivtrafiken för cirka tio procent.

Sättet vi väljer att resa på påverkas av

 • hur våra olika resmål är organiserade i förhållande till varandra
 • vilka resmöjligheter vi har att välja mellan
 • hur de olika trafiknäten ser ut
 • vilka möjligheter det finns att utnyttja det utbud som finns.

Den sista punkten beror i sin tur på saker som social situation, personliga värderingar med mera.

Det är många faktorer som påverkar hur vi reser i olika tätorter, till exempel:

 • tätortens storlek och struktur
 • regionala samband
 • resecentrats och de stora målpunkternas läge
 • målpunkternas inbördes samband
 • typ av ärende
 • resans längd
 • tillgång till olika färdmedel
 • den transportkvalitet som erbjuds inom olika färdmedel
 • resans tid
 • vad resan kostar
 • möjlighet att välja när man ska resa
 • upplevd säkerhet och trygghet
 • faktorer som hindrar möjligheten att resa på det sätt man önskar
 • tillgång till parkering
 • väder, väglag och topografi
 • värderingar och attityder.

Samhällsplanering och beteendeförändringar
Bilen har skapat möjligheter till mer spritt boende och en uppdelning av bostads- och arbetsområden. Det har skapat långa resvägar vilket är till nackdel för gång- och cykeltrafiken, samtidigt som underlaget för kollektivtrafiken har glesats ut. Vill man påverka människors resande så finns det tre saker man kan göra:
1)organisera bebyggelsen
2)organisera trafiken
3)påverka beteenden
De två första är en mer traditionell uppgift för stadsplaneraren. Den tredje punkten har vuxit sig allt starkare under de senaste åren. Olika initiativ tas för att stimulera och visa människor enkla sätt att välja alternativa och smarta ressätt beroende på vilken resa man ska göra. Ett exempel är webbplatsen www.trafiken.nu, som ska förenkla resplanering, minska konsekvenserna av trafikstörningar och underlätta resande med bil, till fots, med cykel eller kollektiva färdmedel inom, till och från Stockholm, Göteborg och Malmö. Se även "Staden" samt "Smuts & sånt".

Att reflektera kring:

 • Vilka sätt finns det att påverka människor att i ökad utsträckning välja kollektiva färdsätt eller låta bilen stå?
 • Hur kan man göra om man bor i glesbygd?
 • Hur tänker du själv?