På egen hand

Kan barn egentligen vistas i trafiken på egen hand och när är det lagom att börja i så fall? Många av dagens föräldrar minns inget annat än att man gick själv till skolan redan från första klass, men idag ser det lite annorlunda ut. Trafiken är på många håll intensivare idag och att ta sig till skolan på egen hand kan innebära ett allt för stort ansvar för en sjuåring. Att gå i trafiken är svårt, att cykla är ännu svårare.

Trafik är ett mycket komplext system som bygger på många olika faktorer, och för att kunna förstå och avläsa vad som händer krävs erfarenhet och rutin. Barn har inte den rutinen och det handlar också om en mognadsprocess som tar många år.

Barn kan inte prestera över sin mognadsnivå
Barns trafiksäkerhet är vuxnas ansvar. Det är de vuxnas uppgift att se till att barnens omgivning är så säker som möjligt, där de ska vistas. Att barn "lär sig trafik" och klarar att svara rätt i skolan behöver inte betyda att de har tillräcklig kunskap och mognad att klara sig helt på egen hand i trafiken. För att så småningom kunna förstå och "läsa" trafiksituationer behövs både kunskap, mognad och övning över tid.

På barnens nivå
Det enklaste sättet för att kunna förstå och leva sig in i hur barnens faktiska trafikmiljö ser ut, är att sätta sig själv i barnens situation, rent fysiskt. Man kan testa genom att ställa sig på knä eller sätta sig på huk vid en trafikerad plats. Trots att man som vuxen har både erfarenheter och kunskap upptäcker man att det ur det här perspektivet är ganska svårt att överblicka och förutsäga andra trafikanters avsikter.

Att reflektera kring:

  • Är vägarna och trafikmiljöerna runt skolor anpassade efter barns förutsättningar?
  • Hur upplever barn det är att röra sig i trafiken?